Domů Těhotenství Těhotenství týden po týdnu Porod Šestinedělí Péče o dítě

Co je autismus a jak ho poznáte?

Vydáno: 13. května 2014 v kategorii Péče o dítě, napsala Markéta Dostálová.

klidné dítě

Autismus je celkem časté postižení dětského mentálního vývoje, u nás je poměr autistických ke zdravým 1:200. Navíc je tato porucha čím dál častěji diagnostikována a to nejen kvůli působení škodlivých látek z prostředí, ale také kvůli většímu povědomí lékařů. Jak poznáte, že máte doma autistické dítě a co s ním můžete dělat?Poruchy autistického spektra a autismus jsou všeobecné názvy pro skupinu komplexních poruch vývoje mozku, charakterizované hlavně obtížemi v oblasti sociální interakce, verbální a nonverbální komunikace a opakujícími se vzory chování. Autistické poruchy mohou být spojeny s mentální retardací, problémy se spánkem, střevní a žaludeční soustavou. Někteří autisté jsou však velmi nadaní např. na matematiku, hudbu či umění.

Od roku 2013 jsou všechny autistické poruchy sloučeny do jedné zastřešující diagnostiky porucha autistického spektra (PAS). Dříve sem patřily i různé podtypy jako dezintegrační dětská porucha, pervazivní vývojová porucha, Aspergerův syndrom a jiné blíže neurčené.

Jaké jsou příznaky autismu?

Včasná diagnóza může významně zlepšit kvalitu života. Všeobecně lze říci, že mezi hlavní symptomy u dětí patří nedostatky nebo opoždění ve vývoji řeči, malý nebo žádný oční kontakt, nedostatek zájmu o vztahy s okolím a hraní si, opakování stejných vět nebo pohybů (mávání rukama, otáčení předměty).

Pět důležitých příznaků

Mezi konkrétní příznaky, kterým byste měli věnovat včas pozornost, patří tyto (PAS se může objevit už v kojeneckém věku – od roku a půl do 2 let, ještě častěji od 2 do 6 let):
Dítě nad 12 měsíců věku nežvatlá a není motoricky zdatné (neukazuje, nemává, neuchopuje nebo nesvírá věci).
Dítě nad 16 měsíců ještě neřeklo ani slovo.
Nad 2 roky neříká samo od sebe kratší (alespoň dvouslovné) věty.
V jakémkoli věku ztratilo už nabyté jazykové či sociální schopnosti.
Těchto pět varovných signálů ještě neznamená, že má vaše dítě PAS, ale mělo by být vyšetřeno týmem lékařů, např. neurologem, psychologem, pediatrem, logopedem a odborníkem na autismus.

Jaké jsou příčiny autismu?

Dosud nejsou známy, ale bývá způsoben abnormalitou v mozku nebo jeho funkcích. Skenování mozku ukázalo, že děti s PAS vykazují rozdíly ve struktuře a tvaru mozku než neurotypické děti. Vědci zkoumají celou řadu teorií včetně vazeb na dědičnost, genetiku, potíže v těhotenství nebo při porodu, faktory životního prostředí (více autistů je v znečištěných oblastech, např. kde se těží těžké kovy jako rtuť) a jiné zdravotní problémy (více autistů je mezi lidmi, kteří kromě toho mají určité zdravotní potíže jako syndrom fragilního chromozomu X, tuberózní skleróza, vrozený zarděnkový syndrom a neléčené metabolické onemocnění - fenylketornurie).
Zdá se také, že některé děti se rodí se sklony k autismu, ale není znám jediný „spouštěč”, který by tuto náchylnost mohl rozvíjet.
Mnozí lidé odmítající očkování malých dětí věří, že autismus mohou vyvolat vakcíny.

Co je Aspergerův syndrom (AS) a jak se projevuje?

Aspergerův syndrom patří mezi jednu z PAS. Poprvé jej popsal rakouský psychiatr Hans Asperger. Vyznačuje se narušením v oblasti sociální interakce, komunikace a představivosti. Děti s AS rozhodně nelze brát jako duševně zaostalé, často bývají velice inteligentní a talentované, a v oblasti, která je nadchne, mohou dosahovat až geniálních výsledků. Mají však potíže ve společenských vztazích a komunikaci (mluví jen o tom, co zajímá je, nedokáží rozpoznat emoce ostatních a tak působit necitlivě, problémy s pochopením metafory, nadsázky, humoru), mají nedostatek představivosti (často si skvěle pamatují schémata, vzorce, fakta a rozumí jim, ale mají potíže s abstraktním myšlením), mají v oblibě rutinní činnosti a specifické zájmy, vyžadují dodržování každodenních zvyklostí, jinak cítí stres, vztek, nervozitu. Často se u nich objevuje hyperaktivita a poruchy s udržením pozornosti.

Kam se obrátit?

Naštěstí v současnosti existují různé formy pomoci, kam se s autistickým dítětem obrátit. Patří sem vzdělávací (speciální školy a školky), zdravotnická (psychiatrické, psychologické a neurologické kliniky) a poradenská zařízení.
Pro vzdělávání se často používá metoda strukturovaného učení, důležité jsou i nácviky sdílení pozornosti a smyslového vnímání, rozvoj komunikačních dovedností, terapie hrou, behaviorální terapie apod. PAS nejsou léčitelné ani z nich děti nevyrostou, ale mohou se učit a vychovávat a s péčí, láskou a podporou dosáhnout významného pokroku.

Máte ve svém okolí nebo rodině zkušenost s autismem?